Često postavljena pitanja - IZI do potpora

Često postavljena pitanja

Na koji način se dodjeljuju sredstva iz EU fondova?

  • Bespovratna sredstva iz fondova EU dodjeljuju se isključivo putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koje raspisuju nadležne institucije, a možete ih naći na Aplikaciji IZI DO POTPORA. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju.

 

Na koje natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga) se mogu prijaviti?

  • Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se dokumentacija u kojoj se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj (dokumentaciju možete preuzeti pregledom natječaja na Aplikaciji IZI DO POTPORE). Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje i Pravilnike, gdje se, između ostalog, mogu pronaći informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).

 

Na koji način funkcionira ocjena projekata?

EU natječaji

  • Svaki projektni zahtjev sastavljen kao odgovor na natječaj za EU projekte mora proći administrativnu procjenu i procjenu kvalitete kako bi se dobila sredstva EU za projekt. Kako bi se osigurala maksimalna transparentnost u odabiru projekata za financiranje, kriteriji za procjenu zahtjeva su dostupni na internetskim stranicama institucija koje su odgovorne za provođenje natječaja.
  • Ti kriteriji su različiti za pojedine programe, prioritete i aktivnost.
  • Na temelju tih službenih kriterija procjene, na našoj Aplikaciji IZI DO POTPORA, možete izračunati Vašu prihvatljivost kao prijavitelja i Vašeg projekta za sufinanciranje iz strukturnih fondova.
  • Prilikom ispunjavanja obrasca zahtjeva za financiranje treba ispuniti sve kriterije kako bi zahtjev zaslužio što više bodova na rang listi projekata. Neki od tih kriterija su isključujući kriteriji što znači da, ukoliko se ne ispune, zahtjev će biti odbačen.

Nacionalni natječaji

  • Ocjenjivanje zahtjeva za financiranje iz proračunskih sredstava se provodi po drugačijim postupcima jer u određenim natječajima nema definiranih kriterija kvalitete. Tada zahtjevi moraju zadovoljiti administrativnu ocjenu i ispuniti sve pristupne kriterije određene natječajem.